Shri Gyani Karam Singhji visits MQII Markaz

Spiritual leader of Sikh religion – Shri  Gyani Karam Singh ji from Gurudwara Kashipur, Uttarakhand visited Markaz Minhaj ul Quran , Uttar Pradesh East for an interfaith dialogue.

22-Jan,2021- Lucknow